โครงการ โรงงานแปรรูปอาหาร
ที่ตั้งโครงการ จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย
พื้นที่ (ตร.ม.)
สินค้าที่ติดตั้ง
ปี 2561